บุษบาท่าเรือจ้าง

คุณพุ่มผู้แต่งเพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ เป็นธิดาของพระยาราชมนตรี(ภู่) ข้าหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเรื่องประวัติปรากฏมาว่า เดิมถวายตัวทำราชการฝ่ายใน ได้เป็นตำแหน่งพนักงานพระแสง แต่ต่อมาไม่สบายทูลลากลับออกไปอยู่บ้านบิดาแต่ยังสาว คณพุ่มเห็นจะชอบแต่งกลอนมาก่อนแล้ว แต่มามีชื่อเสียงในการแต่กลอนต่อเมื่อกลับออกมาอยู่นอกวัง ด้วยเมื่อในรัชกาลที่ ๓ ชอบเล่นเพลงยาวและดอกสร้อยสักวากันแพร่หลาย คุณพุ่มอยู่แพที่หน้าบ้านบิดาข้างเหนือท่าพระ มักมีเจ้านาย คือ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้า กรมขุนอิศเรศรังสรรค์เป็นต้น และข้าราชการที่สูงศักดิ์ เช่น สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เมื่อยังเป็นหลวงนายสิทธิ แล้วเลื่อนเป็นพระนายไวย ไปติดพันเล่นสักรวากับคุณพุ่มที่แพนั้นมิใคร่ขาด จนเรียกกันว่า “บุษบาท่าเรือจ้าง”(๑) เพราะจอดแพอยู่ใกล้ท่าเรือจ้างที่ท่าพระ และมีเรื่องเกร็ดที่เล่ามาก็หลายอย่าง เช่นว่าครั้งหนึ่งคุณพุ่มเข้าแย่งพระแสงดาบของพระบาทสมเด็จพระปื่นเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้เสียดังนี้เป็นต้น แสดงว่าคุณพุ่มในสมัยนั้นเป็นคนกล้าทั้งปากทั้งมือ ในข้อปากกล้านั้นยังมีคำอธิษฐานคุณพุ่มแต่งปรากฏอยู่(๒) คือ คำอธิษฐานคุณพุ่ม ๑. “ขออย่าให้เป็นคนชิดของเจ้าคุณผู้ใหญ่” คือ คนชิดของเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) อธิบายว่า เพราะมักถูกเฆี่ยนหลังลายไม่เว้นตัว ๒. “ขออย่าให้เป็นคนใช้ของเจ้าพระยานคร” คือ คนใช้ของเจ้าพระนคร(น้อย) อธิบายว่า เพราะถูกทำโทษนอกรีตต่างๆ ดังเช่นเรือช้าไป ให้ฝีพายถองเรือเป็นต้น ๓. “ขออย่าให้เป็นคนต้มน้ำร้อนของพระยาศรี” คือ คนต้มน้ำร้อนของพระยาศรีสหเทพ(เพ็ง) อธิบายว่า เพราะพระยาศรีฯนั้นแขกไปหาไม่มีขาด จนคนต้มน้ำร้อนเลี้ยงแขกจะหาเวลาพักมิได้ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

นายบรรหาร ศิลปอาชา

นายบรรหาร ศิลปอาชา เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๗๕ สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี ๒๕๑๗ ได้เป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๑๘ เป็นสมาชิกวุฒิสภา และได้เริ่มเข้าสู่วงการเมืองครั้งแรก เมื่อปี ๒๕๑๙ โดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาทุกสมัยที่มีการเลือกตั้ง และได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อปี ๒๕๒๙ – ๒๕๓๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อปี ๒๕๓๑ – ๒๕๓๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี ๒๕๓๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อปี ๒๕๓๓ – ๒๕๓๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อปี ๒๕๓๕ ในปี ๒๕๓๗ ได้เป็นหัวหน้าพรรคชาติไทย และเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี และเมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฏร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

มโนมัยอุดม

นายสุนัย มโนมัยอุดม เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2491 ปัจจุบันอายุ 59 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมดี (เหรียญเงิน) สำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตทั้งไทยและอังกฤษ รับราชการครั้งแรกที่กรมอัยการเมื่อปี 2522 ตำแหน่งอัยการผู้ช่วยกองคดี เป็นผู้พิพากษาประจำกระทรวงในปี 2524 เคยเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดทุ่งสง ศาลจังหวัดสุรินทร์ และในปี 2540 เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ต่อมาเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ก่อนถูกย้ายโอนมาอยู่กระทรวงยุติธรรม และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรี ชุด พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ แต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ คนที่ 3 ก่อนจะถูกคำสั่งย้ายไปช่วยราชการในตำแหน่งรักษาการ เลขาธิการ ป.ป.ท. ข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2551 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีคำสั่งโยกย้าย จากนายสุนัย มโนมัยอุดม อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ให้ไปรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ภาคเอกชน) [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ธานินทร์ กรัยวิเชียร

ประวัติ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๔๗๐ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรชายของนายแห กับนางผะอบ กรัยวิเชียร สมรสกับคุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร (นามเดิม นางสาวคาเรน แอนเดอเซ่น) นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และศึกษาวิชากฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง สำเร็จได้รับปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๑ จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาวิชากฎหมายต่อ ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖ และสำเร็จวิชากฎหมายได้รับเรียกเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษจากสำนักอบรมศึกษากฎหมาย ของเนติบัณฑิตยสภาสำนักเกรย์สอินน์ ประเทศอังกฤษ ในปีต่อมา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นายธานินทร์ กรัยวิเชียรได้กลับมารับราชการในกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา และตำแหน่งสูงสุดที่ได้รับในเวลาต่อมา คือ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และในขณะเดียวกันก็เป็นศาสตราจารย์สอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภาฯลฯ ด้วย นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๔ ภายหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโดยการนำของ พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ร.น.ได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เมื่อวันที่ [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง

เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง หรือ “ซิโก้” เป็นชื่อที่คุ้นหูคอฟุตบอลชาวไทยตลอดช่วง 15 ปีมานี้ โดยเจ้าของเสื้อเบอร์ 13 เพิ่งได้รับเกียรติจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัด “เทสติโมเนียล แมตช์” ในการอำลาสังเวียนแข้งอย่างเป็นทางการไปเมื่อค่ำวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2550 โดย เกียรติ ศักดิ์ เสนาเมือง หรือ “เจ้าโก้” เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2516 มีใจรักใน “ฟุตบอล” มาตั้งแต่เด็ก ก่อนตัดสินใจเดินทางจากอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มาตามล่าหาฝันในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2530 และก็ได้โอกาสจากทีมธนาคารกรุงไทย ในปี พ.ศ. 2532 รายการแรกที่ลงสนามฟาดแข้งอย่างเป็นทางการคือ ศึกเยาวชนควีนส์คัพ ซึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2532-2534 จากการที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ล้มเหลวมาจากซีเกมส์ นายธวัชชัย สัจจกุล หรือ “บิ๊กหอย” สภากรรมการสมาคมฯ สมัยแรก จึงได้ดำเนินโครงการรวบรวมบรรดานักเตะอายุไม่เกิน 19 [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 – ) เป็นวิศวกรชาวไทย ผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบชิ้นส่วนขาและชิ้นส่วนระบบลงจอดของยานอวกาศให้กับบริษัท Martin Marietta ซึ่งองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกาว่าจ้างให้ออกแบบ เพื่อนำไปใช้ในยานอวกาศไวกิ้งส่งไปลงบนดาวอังคาร อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มีชื่อเล่นว่า “เอ๊ะ” เกิดที่วชิรพยาบาล เป็นบุตรของหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย กับนางเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา (ธิดา พระปทุมเทวาภิบาล เจ้าเมืองหนองคาย) มีพี่น้องร่วมบิดามารดา คือ นายสุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นางสุชาดา (ชุมสาย ณ อยุธยา) สถิตพิทยายุทธ์ (ถึงแก่กรรม) นางสาวปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา เมื่อแรกเกิด อาจอง [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

พระยาอนุราชบุรีศรีมหาสมุทร

เจ้าเมืองชลบุรี เดิมชื่อนายทองอยู่ นกเล็ก เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จไปถึงเมืองระยองได้ทรงทราบว่านายทองอยู่ นกเล็ก กับกรมการเมืองระยอง สมคบกันรวบรวมผู้คนจะยกมาประทุษร้ายพระองค์ จึงวางแผนซ้อนซุ่มโจมตีกองทหารของทั้งสองแตกกระจายไป ส่วนนายทองอยู่ นกเล็ก หนีไปอยู่เมืองชลบุรี ภายหลังได้ยอมเข้ามอบตัวมาสวามิภักดิ์ จึงโปรดตั้งให้เป็นพระยาอนุราชบุรีศรีมหาสมุทรครองเมืองชลบุรี แต่ต่อมาปรากฏว่าประพฤติมิชอบ ทำตัวเป็นโจรสลัดเข้าปล้นเรือสำเภา เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินเคลื่อนทัพมุ่งไปยังปากน้ำเจ้าพระยาได้ทราบความ จึงหยุดประทับไต่สวนที่เมืองชลบุรี ได้ความว่าพระยาอนุราชผิดจริง จึงถูกประหาร ชีวิต

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

นายเทียม โชควัฒนา

เกิดวันที่ 14 มกราคม 2459 บิดาชื่อ นายฮกเปี้ยว มารดาชื่อ นางสอน พ่อ ของนายเทียม จะมีพี่น้องร่วมท้อง 7 คน และญาติห่างๆอีกหลายสิบคน พวกเขาส่วนใหญ่จะช่วยกันทำงาน และอาศัยอยู่ในร้านเปียวฮะ ซึ่งร้านนี้เป็นร้านของพ่อของเขา และกิจการนี้จะทำการค้าเกี่ยวกับสินค้าประเภท น้ำตาล แป้ง และนม เมื่อ นายเทียม อายุ 12-13 ปี กลับจากโรงเรียนในตอน 4 โมงเย็น งานประจำของเขา คือไปรับยาเส้นจากบริษัทจำหน่ายบุหรี่มาให้แม่นั่งมวนบุหรี่ และตัวเขาก็ต้องช่วยมวนจนถึง 6 โมงเย็นจึงจะกินข้าวได้ แต่ในบางครั้งก็ทำติดพันจนถึง 2 ทุ่ม แต่รายได้จากการนั่งมวนบุหรี่นี้จะได้รับในตอนสิ้นปี ซึ่งจะได้ประมาณ 300 บาท ส่วนพ่อของเขา มักจะพูดกับเขาเป็นประจำในเรื่องของการค้า พ่อเขามักพูดว่า “ธรรมดา การ ค้ามันขึ้นๆลงๆ ไม่แน่นอน ตอนมีเงินเราอาจนำเงินไปซื้อที่นาและทรัพย์สิน แต่พอการค้าขาดทุน เราก็ต้องขายที่นาและทรัพย์สินอื่นๆมาใช้หนี้ วนเวียนอยู่อย่างนี้” ดังนั้นพ่อของเขาจะรอบคอบในเรื่องของเงินทองเสมอ เวลาที่ลูกค้านำเงินมาชำระหนี้หรือเมื่อเก็บเงินหน้าร้านได้ 1 [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ทวี บุณยเกตุ

ประวัติ นายทวี บุณยเกตุ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๔๗ เวลา ๑๓.๒๐ น. ที่จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของพระยารณชัยชาญยุทธ์ (ถนอม บุณยเกตุ) กับคุณหญิงรณชัยชาญยุทธ์ (ทับทิม) สมรสกับคุณหญิงอำภาศรี บุณยเกตุ เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนราชวิทยาลัย ตามลำดับ จากนั้นไปศึกษาต่อที่ คิงส์คอลเลจ ประเทศอังกฤษ และไปศึกษาต่อในด้านวิชากสิกรรม ที่มหาวิทยาลัยกรีนยอง ประเทศฝรั่งเศส หลังจากสำเร็จการศึกษา นายทวี บุณยเกตุ ได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการบำรุงพันธุ์สัตว์ชั้น ๒ กรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตรราธิการ จนกระทั่งวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เข้าร่วมกับคณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยรัฐบาลของพันตรีควง อภัยวงศ์ นายทวี บุณยเกตุ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๔๘๘ หลังจากที่พันตรี ควง [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ประวัต จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๕๑ ที่บ้านท่าโรงยา ตลาดพาหุรัด กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของพันตรี หลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนะรัชต์) กับนางจันทิพย์ ธนะรัชต์ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เริ่มการศึกษาชั้นต้นที่ จังหวัดมุกดาหาร จากนั้น เข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดมหรรณพาราม และโรงเรียนนายร้อยทหารบก จนสำเร็จการศึกษาเมื่อปี ๒๔๗๒ ได้รับยศร้อยตรีประจำการที่กองพันที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เข้าร่วมรบในสงครามมหาเอเชียบูรพาในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองทัพทหารราบที่ ๓๓ ได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ วันที่ ๑ เมษายน ๒๔๘๘ จึงได้เลื่อนยศเป็นพันเอก ตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๓ และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกลำปาง จนกระทั่งสงครามยุติลง ปี พ.ศ.๒๔๙๕ ได้เลื่อนยศเป็นพลเอก และในวันที่ ๒๓ มิถุนายน [...]

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | ไม่ให้ใส่ความเห็น